Header Flag

ALLEX

ALLEX

Välkommen till ALLEX

Målgrupp
Kursen är en allmän kompetenshöjande utbildning och vänder sig till personal som är verksamma inom produktion, underhåll, utveckling, konstruktion eller transport av explosiv vara och är en påbyggnadsutbildning efter KEX.
Deltagarna kan vara första linjens chefer, arbetsledare/förmän, konstruktörer, beredare, processingenjörer, kvalitetstekniker, personal verksamma inom provning/testning, utvecklingspersonal, operatörer eller instruktörer, det vill säga alla som på något sätt kan komma i kontakt med och/eller hantera energetiska material.

Utbildningens syfte:
Utbildningen syftar till att komplettera och utveckla den grundläggande teoretiska och praktiska kompetensen som behövs för att på ett bättre sätt verka för en ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Målsättning:
Förbättra medvetenheten om lagstiftningen på området
Ge ökade kunskaper inom explosivämnesområdet
Få ökat erfarenhetsutbyte inom branschen
Ge ökad kunskap om aktuella skyddsprinciper
Få mer kunskap om psykosociala arbetsmiljöproblem
Verka för en fortsatt höjning av skyddsnivån inom respektive ansvarsområde
Initiera kunskapsutveckling hos övrig personal inom respektive ansvarsområde
Öka kunskaper och insikter om omständigheter vid olyckor och olyckstillbud
I kursen läggs stor vikt på ett aktivt erfarenhetsutbyte och uppbyggnad av ett kontaktnätverk med kollegor inom branschen.
Kursen är fördelad på fyra avsnitt, enligt beskrivning nedan, och omfattar totalt ca 17 dagar

ALLEX 2020

ALLEX 1 – 5 dagar (v36)

ALLEX 2 – 5 dagar (v40)

ALLEX 3 (Projektstudier Gruppvis) – 2 dagar

ALLEX 4 – 5 dagar (v46)

Avsnitten består av tre kursveckor på internat på olika platser. Vid dessa tillfällen genomförs undervisningen i teoretiska avsnitt i föreläsnings- och grupparbetsform samt studiebesök.
Under kursen genomförs ett projektarbete i grupper som syftar till att skapa möjligheter till studier i sådana skyddsfrågor som är aktuella för respektive deltagare i sin yrkesroll. Vid ALLEX 4 redovisas resultatet av projektarbetet.

Exempel på kursinnehåll i rubrikform:

Lagar och föreskrifter
Explosivämneskunskap
Skyddsprinciper
Demonstration av verkan
Brandskydd
Den mänskliga faktorn
Riskanalys
Ledarskapets betydelse för säkerheten
”Olyckor som hänt”, erfarenheter från industrin
Elinstallationer i explosivämnesrum
Statisk elektricitet
Projektstudier
Transport av farligt gods

Mer information och inbjudan kommer under våren 2020.