Bokhandel

Bokhandel – Urgåva tre finns att beställa för i första hand våra medlemmar.

För mer information kontakta KCEM


​Boken har följande innehåll:
Explosivämnen, deras användning och klassificering
Fysikaliska grundbegrepp
Kemiska grundbegrepp
Förbränningsförlopp
Syreavgivare och bränslen i explosivämnen, enhetliga explosivämnen
Initiering av explosivämnen
Sönderfallshastighet
Känslighet och stabilitet
Explosivämnens verkan
Nitrering
Några enhetliga explosivämnen
Modifiering av explosivämnens känslighet, flegmatisering
Militära (brisanta) sprängämnen
Civila sprängämnen
Krut
Pyrotekniska satser, tändsatser
Initieringsmetoder i praktiken
Bearbetning av explosivämnen
Byggnadstekniska skydd mot explosioner
Sammanfattande skyddstekniska principer vid arbeten med explosivämnen
Olyckshändelser och förmedling av erfarenheter
Explosivämnesdata. Tabeller
Explosivämneshistorik