Header Flag

FEX

FEX

Välkommen till FEX

FEX är vår mest kvalificerade utbildning som omfattar fem kursveckor, spridda över tid, på olika platser inkluderande ett studiebesök per vecka. Den syftar till att komplettera den tidigare utbildningen och erfarenheten som fodras för att vara kvalificerad att inneha rollen som ansvarig för tillverkning av explosiva varor i Norden vilket i Sverige benämns Föreståndare. Här läggs också stor vikt vid skapandet av ett personligt nätverk mellan deltagarna. Under kursen genomförs ett projektarbete i grupper som syftar till att skapa möjligheter till studier i sådana skyddsfrågor som är aktuella för respektive deltagare i sin yrkesroll. Resultatet redovisas under sista veckan.

Målsättning:
Stärka medvetenheten om uppgifter och ansvar
Stärka medvetenheten om lagstiftningen på området
Stärka medvetenheten om ledarskapets betydelse för säkerheten
Ge ökade kunskaper inom explosivämnesområdet
Initiera ökat erfarenhetsutbyte inom branschen
Ge ökad kunskap om aktuella skyddsprinciper
Ge ökad kunskap om psykosociala arbetsmiljöproblem
Verka för en fortsatt höjning av skyddsnivån inom respektive ansvarsområde
Initiera kunskapsutveckling hos övrig personal inom respektive ansvarsområde

Exempel på områden som avhandlas i rubrikform:
Uppgifter och ansvar
Ledarskap
Regelverk
Explosivämneskunskap
Risker
Branschkunskap
Krishantering

KCEM’s utbildningsråd har glädjen att för trettiosjätte gången bjuda in deltagare till den branschgemensamma utbildningen för föreståndare och deras motsvarighet i övriga Norden inom explosivämnesindustrin. Kursledare blir Johan Petri, KCEM.
Utbildningen omfattar 25 dagar förlagda till värdföretag och internat.

 

Kursveckorna är planerade till:

 

Kursavsnitt Vecka Värdföretag Kursort
FEX 1 V.7 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Nynäshamn
FEX 2 V.15 Boliden AB / Forcit AB Gällivare, SE
FEX 3 V.21 Orica Sweden AB Gyttorp, SE
FEX 4 V.36 Nammo Raufoss AS Gjøvik, NO
FEX 5 V.42 Saab Dynamics AB Karlskoga, SE

 

MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till:
* Personal som fungerar som ansvariga chefer för hantering av explosiva varor, i Sverige föreståndare, eller deras vikarie.
* Personal som planeras kunna gå in i ovanstående befattningar.

För att få fullt utbyte av kursen är det nödvändigt med några års erfarenhet av hantering av explosiva varor. Deltagargruppen representerar en blandning av erfarna och lite mindre erfarna representanter för såväl stora som små företag, forskning, utveckling och produktion etc.

KURSAVGIFT OCH FAKTURERNING

Preliminär avgift före eventuella medlemsrabatter är 119 000 SEK. Avgiften består av en konferenskostnad (mat, logi mm) om 41 000 SEK och en kursavgift om 78 000 SEK. Kursen faktureras i januari 2018. Resor till och från kursveckorna ingår inte i avgiften. Kursavgiften är beräknad utifrån 20 deltagare varför KCEM måste förbehålla sig rätten till prisjusteringar om kursen inte blir fulltecknad.
Alla avgifter är exkl. moms.

UTBILDNINGENS SYFTE

Utbildningen syftar till att komplettera den grundläggande utbildning och erfarenhet som fordras för att godkännas som ansvarig för explosiva varor i norden och föreståndare i Sverige.
Utbildningen skall därvid bl.a.
* Stärka medvetenheten om uppgifter och ansvar
* Stärka medvetenheten om lagstiftningen på området
* Stärka medvetenheten om Ledarskapets betydelse för säkerheten
* Ge ökade kemikunskaper inom explosivämnesområdet
* Initiera ökat erfarenhetsutbyte inom branschen
* Ge ökad kunskap om aktuella skyddsprinciper
* Ge ökad kunskap om psykosociala arbetsmiljöproblem
* Aktivera nytänkande beträffande nyprojektering, arbetsorganisation och produktionsteknik
* Verka för en fortsatt höjning av skyddsnivån inom respektive ansvarsområde
* Initiera kunskapsutveckling hos övrig personal inom respektive ansvarsområde.

KURSEN

Kursens struktur är uppbyggd med tanke på att göra inlärning möjlig genom erfarenhetsutbyte, problemlösning och diskussioner.

Kursens främsta uppgift är att ge deltagarna grundkunskaper inom, för föreståndaren, viktiga områden samt att bygga upp ett kontaktnät för kunskapsutveckling och problemlösning.
Kursmodellen kräver en hög aktivitet av deltagarna varför deltagarna bör sträva efter att inte ständigt behöva vara tillgängliga för sin ordinarie arbetsgivare under kursveckorna.

KURSMODELL

Utbildningen har en allmän teoretisk del och en tillverkningsanpassad del. Den tillverkningsanpassade delen omfattar flera tillverkningsspecialiteter som konkretiseras i värdföretagens produktion. Den allmänna delen genomförs antingen på konferenshotell eller på företag.

FEX-kursen har genomförts trettiotre gånger förut och utvecklas kontinuerligt. Den är alltså ny för varje år. Ett stort deltagande och engagemang är nödvändig för att det skall bli ett bra utbildningsresultat.

SEKRETESS

FEX-utbildningen är huvudsakligen inriktad på skyddsfrågor. Denna form av utbildning med stora möjligheter att studera varandras företag och tillverkning ger unika möjligheter till erfarenhetsutbyte. Det positiva med öppenheten i skyddsfrågor behöver knappast poängteras. Att detta ställer höga krav på ansvarsfullhet med hanteringen av den information man får under utbildningen är väsentligt att understryka.

NÄRVAROKRAV

Efter genomgången kurs delas kursintyg ut. Större frånvaro än 10 – 20 % är inte acceptabelt. Om frånvaro överstiger 20 % av en och samma kursvecka räknas inte denna som genomgången.

HEMMAORGANISATION OCH KURS

En av kursens pedagogiska utgångspunkter: ”Om kursdeltagare skall kunna omsätta det en extern kurs givit bör hemmaorganisationen ha någon slags direkt eller indirekt fast relation till kursen.”
Detta försöker vi åstadkomma genom att använda värdföretag samt ett projektarbete att arbeta med vid och mellan kursavsnitten. Det senare är ämnat att skapa en diskussion på hemmaföretaget och kursledningen rekommenderar att kursdeltagarna skall ha samtalspartners på sitt företag under kurstiden.

Vid kurstillfällena ställs tid till förfogande för erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare och resurspersoner från värdföretag. För att detta skall vara möjligt att genomföra, ställs krav på framförhållning och initiativ av deltagarna. Som motprestation måste hemmaorganisationen respektera kursdeltagarnas engagemang i utbildningen och planera för hans/hennes frånvaro från ordinarie arbetsuppgifter.

PROJEKTSTUDIER

KCEM´s Utbildningsråd efterfrågar och samlar in förslag till projekt från värdföretagen, andra företag i branschen samt berörda myndigheter. Projektarbetet skall ha knytning till aktuella säkerhetsfrågor.

Vid första kurstillfället kommer kursledningen att tillsammans med uppdragsgivarna att gå igenom förslag till projektuppgifter.

Deltagarna kommer att indelas i grupper, så väl anpassade som möjligt, med avseende på projektets art. Grupper om 3 – 5 deltagare, skall under kursens gång, vid varje kurstillfälle och mellan densamma arbeta med uppgiften.
Respektive projektgrupp har ansvar för att driva projektet samt söka det stöd och den handledning som behövs.
Gruppen har under kursveckorna, och där emellan, möjlighet att konsultera den kompetens och erfarenhet som värdföretaget besitter samt de resurspersoner i form av kursledning och Utbildningsrådsmedlemmar som finns tillgängliga under kursens gång.

Kursens övriga inslag i form av föreläsningar och studiebesök ger tillfälle att belysa mer eller mindre omfattande delar av projektet.

Projektarbetena skall redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt under den sista kursveckan.

Uppgifter och ansvar:

Föreståndarens uppgifter
Delegering av arbetsmiljöansvar
Juridiskt ansvar
Kontakt med myndigheter
Intressekonflikter

Krishantering

Kontakt med massmedia
Olyckor som har hänt
Intern kommunikation
Skapa krishanteringsplan

Ledarskap

Kommunikation
Den mänskliga faktorn
Ledarskapets betydelse för säkerheten
Retorik
Presentationsteknik
Ledarstil

Lagstiftning

Lagar, förordningar och föreskrifter
El – klassning
Explosiva varor
Brandfarliga varor ADR
Arbetsmiljö föreskrifter
Seveso III information

Explosivämneskunskap:

Explosivämneskemi
Destruktion
Sanering av explosivvaruområden
Statisk elektricitet
Brandskydd/sprinkler/demonstrationer
Explosivvarubyggnader

Riskutredningar:

Riskidentifiering
Security
Underhåll
Riskanalys
Konsekvensanalys
Riskvärdering
Allmänna skyddsprinciper
Skyddsrondsteknik
Olycksutredningsmetodik

Branschkunskap och erfarenhetsutbyte:

Värdföretagens verksamhet
Studiebesök
Projektstudier

Övriga utbildningsaktiviteter som kan förekomma är demonstrationer, diskussionsstunder, grupparbeten med redovisningar, inläsning av material, rollspel och hemuppgifter.

Information till antagna kursdeltagare planeras att sändas ut i början av december 2017.
Välkomstbrev till kursdeltagarna med ytterligare information sänds ut i mitten av januari 2018.
Kallelse till varje kursavsnitt sänds ut av värdföretagen. Veckoschema, deltagarlista och nödvändig information, bifogas kallelsen.

KCEM’s utbildningsråd:
Utbildningens utveckling och administration sköts av kursledningen och KCEM´s – Utbildningsråd bestående av:

Lars Harald Lied, Nammo Raufoss AS, +47 611 520 21
Krister Nordh, Orica Sweden AB, +46 587 851 49
Christer Tiger, EURENCO Bofors AB, +46 586 835 16
Henric Magnusson, SAAB Dynamics AB, +46 586 818 85
Timo Hentunen, Nammo LIAB AB, +46 581 871 00
Patrik Lindberg, Nammo Vingåkersverken AB, +46 151 195 00
Hans Karlström, (Ordf). LKAB/ Kimit, +46 70 342 27 66
Janis Ritums, Totalförsvaters forskningsinstitut (FOI), +46 8 55 50 39 63
Anders Bouvin, Forcit AB, +46 72 719 99 51
Mikael Niordson, KCEM AB, +46 70 518 20 58

Har Ni övriga frågor är Ni även välkomna att ringa eller kontakta:

Johan Petri
Utbildningssamordnare
+46 72 515 52 24
johan.petri@kcem.se

Mikael Niordson
VD KCEM AB
+46 705 182058
mikael.niordson@kcem.se