Header Flag

FEX

FEX

Välkommen till FEX

FEX är ett samlingsbegrepp för et antal utbildningar och konferenser.
FEX verkar genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för
en ständig förbättring av säkerheten för de som hanterar explosiva varor.

Till FEX-familjen räknas utbildningarna FEX, ALLEX och SOEX samt konferensen FLEX.

UTBILDNING AV F ÖRESTÅNDARE OCH DERAS MOTSVARIGHET I ÖVRIGA NORDEN

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till

 • Personal som fungerar som ansvariga chefer för hantering av explosiva varor, i Sverige föreståndare eller deras vikarie.
 • Personal som planeras kunna gå in i ovanstående befattningar.

Utbildningens syfte
godkännas som ansvarig för explosiva varor i norden och föreståndare i Sverige

Utbildningen skall bl.a.

 • Stärka medvetenheten om uppgifter och ansvar
 • Stärka medvetenheten om lagstiftningen på området
 • Stärka medvetenheten om ledarskapets betydelse för säkerheten
 • Ge ökade kemikunskaper inom explosivämnesområdet
 • Initiera ökat erfarenhetsutbyte inom branschen
 • Ge ökad kunskap om aktuella skyddsprinciper
 • Ge ökad kunskap om psykosociala arbetsmiljöproblem
 • Aktivera nytänkande beträffande nyprojektering, arbetsorganisation och produktionsteknik
 • Verka för en fortsatt höjning av skyddsnivån inom respektive ansvarsområde
 • Initiera kunskapsutveckling hos övrig personal inom respektive ansvarsområde

Kursen
Kursens struktur är uppbyggd med tanke på att göra inlärning möjlig genom erfarenhetsutbyte, problemlösning och diskussioner.

Kursens främsta uppgift är att ge deltagarna grundkunskaper inom, för föreståndaren, viktiga områden samt att bygga upp
ett kontaktnät för kunskapsutveckling och problemlösning.

Kursmodellen kräver en hög aktivitet av deltagarna.

Kursmodell
Utbildningen har en allmän teoretisk del och en tillverkningsanpassad del. Den tillverkningsanpassade delen omfattar
flera tillverkningsspecialiteter som konkretiseras i värdföretagets produktion. Den allmänna delen genomförs antingen på konferenshotell eller på företag.

FEX-kursen har genomförts trettiotre gånger förut och utvecklas kontinuerligt. Den är alltså ny för varje år. Ett stort deltagande och engagemang är
nödvändig för att det skall bli ett bra utbildningsresultat.

Sekretess
FEX-utbildningen är helt inriktad på skyddsfrågor.
Denna form av utbildning med stora möjligheter att studera varandras företag och tillverkning ger unika möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Det positiva med öppenheten i skyddsfrågor behöver knappast poängteras. Att detta ställer höga krav på ansvarsfullhet med hanteringen av den information man får under utbildningen är dock mycket väsentligt att understryka.

Närvarokrav
Efter genomgången kurs delas kursintyg ut. Större frånvaro än 10 – 20 % är inte acceptabelt. Om frånvaro överstiger 20 % av en och samma
kursvecka räknas inte denna som genomgången.

Hemmaorganisation och kurs
En av kursens pedagogiska utgångspunkter: ”Om kursdeltagare skall kunna omsätta det en extern kurs givit bör hemmaorganisationen ha någon
slags direkt eller indirekt fast relation till kursen.”

Detta försöker vi åstadkomma genom att använda värdföretag, resurspersoner från företagen samt ett projektarbete att arbeta med vid och mellan
kursavsnitten. Det senare är ämnat att skapa en diskussion på hemmaföretaget och kursledningen rekommenderar att kursdeltagarna skall ha
samtalspartners på sitt företag under kurstiden.

Vid kurstillfällena ställs tid till förfogande för erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare och resurspersoner från värdföretag. För att detta skall
vara möjligt att genomföra, ställs krav på framförhållning och initiativ av deltagarna. Som motprestation måste hemmaorganisationen respektera
kursdeltagarnas engagemang i utbildningen och planera för hans/hennes frånvaro från ordinarie arbetsuppgifter.

Projektstudier
Den tillämpningsanpassade delen av kursen kommer bl.a. att ske genom att deltagarna genomför ett projektarbete. Projektarbetet formuleras som ett
uppdrag av ledande och erfarna personer inom branschen. projektarbetet har knytning till aktuella skyddsproblem och innehåller ett moment av riskanalys.

Kursledningen kommer att vidtala ett antal personer, från värdföretagen, som har formulerat uppdrag. Vid första kurstillfället kommer kursledningen
att tillsammans med uppdragsgivarna att gå igenom förslag till projektuppgifter.

Deltagarna kommer att indelas i grupper, så väl anpassade som möjligt med avseende på projektets art. Gruppen skall under kursens gång, vid
varje kurstillfälle och mellan densamma arbeta med uppgiften.

Uppdragsgivarna kommer att finnas tillgängliga som handledare och stöd för respektive arbetsgrupp. Respektive arbetsgrupp har dock ansvar för
att driva projektet samt söka det stöd och den handledning som behövs.

Gruppen har under kursveckorna, och där emellan, möjlighet att konsultera den kompetens och erfarenhet som värdföretaget besitter.

Kursens övriga inslag i form av föreläsningar och studiebesök ger tillfälle att belysa mer eller mindre omfattande delar av projektet.

Projektarbetena skall redovisas i en skriftlig rapport samt muntligt under den sista kursveckan.

Kursavsnitt (Kan variera. Se aktuell information under FEX 2016)

Uppgifter och ansvar

Ledarskap

Lagstiftning
– Föreståndarens uppgifter
– Delegering av arbetsmiljöansvar
– Juridiskt ansvar
– Kontakt med myndigheter
– Intressekonflikter
– Kommunikation
– Den mänskliga faktorn
– Ledarskapets betydelse för säkerheten
– Retorik
– Presentationsteknik
– Ledarstil
– Lagar, förordningar och föreskrifter
– El – klassning
– Explosiva varor
– Brandfarliga varor
– ADR
– Arbetsmiljö föreskrifter
– Seveso III info

Explosivämneskunskap

Riskhantering

Branschkunskap och erfarenhetsutbyte
– Explosivämneskemi
– Destruktion
– Sanering av explosivvaruområden
– Statisk elektricitet
– Brandskydd/sprinkler och
– demonstrationer
– Explosivvarubyggnader

Krishantering

– Kontakt med massmedia
– Olyckor som har hänt
– Intern kommunikation
– Skapa krishanteringsplan
– Riskidentifiering
– Security
– Riskanalys
– Konsekvensanalys
– Riskvärdering
– Allmänna skyddsprinciper
– Skyddsrondsteknik
– Olycksutredningsmetodik
– Värdföretagens verksamhet
– Studiebesök
– Projektstudier

KCEM’s Utbildningsråd

Utbildningens utveckling och administration sköts av kursledningen och KCEM’s Utbildningsråd bestående av:

Lars Harald Lied, Nammo Raufoss AS
Krister Nordh, Orica Sweden AB
Christer Tiger, Eurenco Bofors AB
Henric Magnusson, Saab Dynamics AB
Timo Hentunen, Nammo LIAB AB
Patrik Lindberg, Nammo Vingåkersverken AB
Hans Karlström, (Ordförande), LKAB/Kimit AB
Janis Ritums, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Anders Bouvin, Forcit Sverige AB
Mikael Niordson, KCEM AB

övriga utbildningsaktiviteter som kan förekomma är demonstrationer, diskussionsstunder, grupparbeten med redovisningar, inläsning av material, rollspel och hemuppgifter.

Kallelse sänds ut i anslutning till varje kursavsnitt. Schema och övrig information bifogas kallelsen..

önskas ytterligare information avseende avgifter med mera, kontakta VD Mikael Niordson